Insändare

Nya Moderaterna Ny tid Alla barn ska få chansen  

Alla barn skall få chansen!

Det är varje barns rätt att lära sig skriva, läsa och räkna efter sina egna förutsättningar. Därför behövs betyg som ger en möjlighet att sätta in rätt resurser i tid, inte när de kommer upp i gymnasiet och de inte kan vare sig läsa, skriva eller räkna ordentligt. Alla barn ska få den hjälp de behöver för att nå kunskapsmålen. Det behövs flera tidiga avstämningar, redan i år 3 skall en nationell läs- och skrivtest göras, för att stämma av så att inga kommer efter redan från början. Betyg ska införas redan i år 5 och om någon trots allt inte klarar målen, så skall ytterligare stöd sätts in tills personen i fråga lyckas nå ett nationellt uppsatt mål i åtminstone matematik, svenska och engelska. Ingen i Sverige skall behöva lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna, oavsett var man går i skolan någonstans. Lärarnas roll skall dessutom stärkas genom fler resurser och tydligare uppgifter.
Detta är några av många åtgärder som finns med när Allians för Sveriges presenterar sitt valmanifest. Om vi ska ha en chans att nå upp till samma höga kvalitet på både elever och skola som vi en gång haft, måste vi agera kraftfullt och nu.

Stefan Bengtsson, Moderat riksdagskandidat!